Babymorning

Telefoon: 0681558925

Bezoekadres: Ganzenheuvel 15, 6533XP Nijmegen

www.babymorning.nl

Babymorning@studiokota.nl

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle lessen, trainingen, cursussen en workshops.

Artikel 1: Definities

In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:

  • Docente: Simone Moolenaar (Yogadocente voor mama en baby) en/of Inge Loos (Docente Shantala babymassage).
  • Cliënt/cursist/instelling: Degene aan wie de docente les geeft;

Artikel 2: Aanmelding/Inschrijving:

  • Aanmelding is alleen mogelijk na kennisname van deze AV. Bij aanmelding verklaart de cliënt de AV te hebben gelezen, begrepen en volledig en onherroepelijk te accepteren.
  • Aanmelding voor een les, cursus, training en/of workshop kan via de website, mail, telefonisch of per brief. Na ontvangst hiervan ontvangt u en een bevestiging van ontvangst en, in geval van een cursus, de factuur per mail.
  • Aanmelding wordt behandeld op volgorde van binnenkomst.

Artikel 3: Betaling

  • De factuur dient minimaal 2 weken vóór aanvang van de cursus, training en/of workshop betaald te zijn.
  • Wanneer een cursist/instelling zijn/haar betalingsverplichtingen niet nakomt is deelname aan de lessen, cursussen, training en/of workshop niet mogelijk.

Artikel 4: Tariefstelling

  • De tarieven die vermeld staan op de website zijn actuele tarieven inclusief BTW.
  • Prijsstijgingen kunnen worden doorgevoerd, als zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na de inschrijving.

Artikel 5: Verhindering

  • Restitutie is niet mogelijk voor gemiste lessen. 
  • Indien zich tijdens de cursusperiode bijzondere omstandigheden voordoen zal in onderling overleg naar een oplossing worden gezocht. Restitutie van het cursusgeld is echter niet mogelijk.

Artikel 6: Annulering

  • Bij annulering van cursussen, trainingen en/of workshops met een waarde lager dan € 200, = zullen administratie- en voorbereidingskosten in rekening worden gebracht als volgt:
  • Binnen 4 weken voorafgaand aan de startdatum: € 10, =
  • Binnen 2 weken voorafgaand aan de startdatum: € 50, =
  • Binnen 1 week voorafgaand aan de startdatum: 100% van het cursusgeld.
  • Bij annulering van cursussen, trainingen en/of workshops met een waarde hoger dan € 200,= zullen administratie- en voorbereidingskosten in rekening worden gebracht als volgt:
  • Binnen 4 weken voorafgaand aan de startdatum: € 50, =
  • Binnen 2 weken voorafgaand aan de startdatum: € 150, = 
  • Binnen 1 week voorafgaand aan de startdatum: 75% van het cursusgeld.

Artikel 7: Overmacht

  • Indien door overmacht van de zijde van Babymorning de les, cursus, training en/of workshop geheel of gedeeltelijk geen doorgang kan vinden, is Babymorning gerechtigd de cursus te verschuiven, de locatie of docent te wijzigen als ook om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden onder restitutie van een evenredig deel van de cursusprijs.
  • Bij onvoldoende cursisten (minder dan 3 bij babymassage) wordt de cursus geannuleerd. Hiervan worden de cursisten per mail of telefonisch op de hoogte gebracht. Het cursusgeld wordt dan teruggestort.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

  • Deelname aan een les, cursus, training en/of workshop is geheel voor eigen risico. Noch Babymorning, noch de docente kan aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of lichamelijk letsel als gevolg van of opgelopen letsel of schade tijdens een les, cursus, training en/of workshop.
  • Babymorning behoudt zich het recht voor, een cursist van deelname van cursus, training en/of workshop uit te sluiten.

Artikel 9: Geheimhouding en privacy

  • Babymorning zal in geen geval gegevens ter beschikking stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming.
  • De verstrekte informatie tijdens de les, cursus, training en/of workshop en informatie en beeldmateriaal op de site is eigendom van Babymorning. Deze mag niet zonder toestemming worden vermenigvuldigd op welke wijze dan ook en/of aan anderen worden doorgegeven.

Artikel 10: Geschillen en toepasselijk recht

  • Geschillen tussen Babymorning en de cliënt dienen schriftelijk binnen 5 dagen gemeld te worden. Er zal dan door Babymorning persoonlijk met de cliënt contact opgenomen worden om het door te spreken.
  • Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat door beide partijen na uiterste inspanning beiderzijds geen oplossing gevonden kan worden.
  • Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing