Feilloos Leven Shantala Babymassage

Telefoon: 0681558925

Bezoekadres: Terpstraat 12, 6533XP Nijmegen

KvK nummer:

BTW nummer: 

www.feilloosleven.nl

info@feilloosleven.nl

Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien en op te vragen bij Feilloos Leven en te raadplegen op bovenstaande website.

Algemeen

Alle opdrachten en contracten worden uitgevoerd onder de volgende voorwaarden, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen en dit door Feilloos Leven is bevestigd.

 • Client: De baby die de babymassage ondergaat. De ouder/verzorger die een cursus volgt individueel of in duo-vorm bij de client thuis.
 • Cursist: De persoon welke deelneemt een de cursus.
 • Opdrachtgever: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die met Feilloos Leven een overeenkomst of contract is aangegaan dan wel een mondelinge- of schriftelijke aanvraag heeft gedaan waarbij, tegen betaling van een vergoeding, het laten verrichten van massages, het geven van cursussen.
 • Opdracht: Een overeenkomst of contract tussen Feilloos Leven enerzijds en de opdrachtgever anderzijds waarbij tegen betaling van een vergoeding door de opdrachtgever, (een) dienst(en) wordt/worden verleend door Feilloos Leven. Feilloos Leven behoud zich het recht voor een opdracht te weigeren.
 • Contract: Een schriftelijke overeenkomst tussen Feilloos Leven enerzijds en de opdrachtgever anderzijds voor een bepaalde duur, waarbij tegen betaling van een vergoeding door de opdrachtgever, (een) dienst(en) wordt/worden verleend door Feilloos Leven.

Offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend.
 2. Alle door Feilloos Leven opgegeven prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.
 3. De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven diensten en producten.

Overeenkomst

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde offertes, opdrachten, contracten en bevestigingen van Feilloos Leven voor zover één en ander betrekking heeft op het uitvoeren van massages, trainingen, cursussen, presentaties bij opdrachtgevers dan wel enige andere vorm van consulten of andere dienstverlening aan opdrachtgevers.
 2. De tarieven in de aanbiedingen/offertes zijn uitsluitend van toepassing de daarbij aangegeven diensten en/of producten.
 3. Indien in een acceptatie van een aanbieding/offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van een aanbieding/offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien Feilloos Leven aan de opdrachtgever schriftelijk bericht geeft met deze afwijkingen van de aanbieding/offerte in te stemmen.

Betaling

 1. Betaling vindt voorafgaand aan de cursus plaats en dienst uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum te zijn bijgeschreven op het door Feilloos Leven verstrekte rekeningnummer.
 2. Bij aanmelding binnen 14 dagen voor de start van de cursus, dient het gehele cursusgeld direct, dat wil zeggen op de dag van de aanmelding, te worden voldaan, tenzij tussen opdrachtgever en Feilloos Leven schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Bij contante betaling dient deze voor de eerste lesdag te zijn voldaan.
 4. Cadeaubonnen zijn niet tegen geld inwisselbaar en worden direct bij gebruik van overschrijving, dat wil zeggen voor de aankoop, te worden voldaan. Bij een contante betaling dient het bedrag direct, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, te worden voldaan.

Dienstverlening

 1. De dienstverlening die Feilloos Leven zal leveren, omvat de in de opdracht genoemde diensten. De diensten zullen indien niet anders afgesproken, in overeenstemming met de opdracht gelden gedurende de gehele looptijd van de opdracht.
 2. Behandelingen/cursussen worden gegeven binnen de voor de behandeling/cursus staande tijd. Deze tijd is inclusief het omkleden van de client en het klaarzetten van spullen.

Annulering

Annulering van een opdracht door de opdrachtgever kan alleen schriftelijk of per e-mail aan Feilloos Leven plaatsvinden onder de volgende voorwaarden:

 1. De dag waarop de schriftelijke annulering/uitstel bij Feilloos Leven is binnengekomen, geldt als annuleringsdatum.
 2. Annulering van een losse behandeling/cursus dient de client uiterlijk 24 uur voor de afgesproken aanvangstijd van de afspraak te geschieden. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Feilloos Leven gerechtigd 50% van het totaalbedrag van de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen.
 3. Bij deelname aan een cursus mag de opdrachtgever in de volgende gevallen kosteloos annuleren binnen 24 uur voor de gemaakte afspraak/overeenkomst:
  1. Bij ziekte van ouder/verzorger of kind
  2. Bij calamiteiten (hieronder wordt o.a. verstaan: sterfgeval, ongeval of andere vorm van overmacht). In alle andere gevallen dient de client contact op te nemen met Feilloos Leven. Feilloos Leven behoudt in alle gevallen het recht tot uiteindelijke besluitvorming mits in alle redelijkheid genomen.
 4. In alle andere gevallen geldt het volgende:
  1. Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de cursus zal het volledige cursusgeld worden terugbetaald.
  2. Bij annulering binnen 14 dagen tot 7 dagen voor aanvang van de cursus is 25% van het cursusgeld verschuldigg, het resterende bedrag zal worden terugbetaald.
  3. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusgeld verschuldigd. Het resterende gedrag zal worden terugbetaald.
 5. Bij verhindering of niet verschijnen van de opdrachtgever zal er geen terugbetaling van enig cursusgeld plaatsvinden.
 6. Bij tussentijds stoppen met de cursus door de opdrachtgever zal er geen terugbetaling van enig cursusgeld plaatsvinden.
 7. Bij annulering van een deel van de cursus door Feilloos Leven zelf zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Hiervoor wordt dan meteen een nieuwe afspraak gemaakt. Vergoeding van de door Feilloos Leven geannuleerde afspraak is niet van toepassing.
 8. Bij annulering van de cursus door Feilloos Leven voordat deze gestart is, wordt in overleg met de opdrachtgever (een) nieuwe datum/data gepland of wordt het door de opdrachtgever betaalde cursusgeld uiterlijk binnen 30 kalenderdagen terugbetaald. De eventuele door de opdrachtgever geleden schade als gevolg van verlies van inkomsten of anderszins geleden schade, wordt niet vergoed door Feilloos Leven.

Tarieven

 1. De aangeboden en afgesproken dienstverlening zullen tegen de overeengekomen tarieven worden geleverd. Bij een contract zijn de tarieven, tenzij anders is overeengekomen, ten hoogste één contract geldig.
 2. Feilloos Leven behoudt zich het recht, zonder opgaaf van reden(en) de tarieven tussentijds aan te passen. Dit geldt niet voor cursussen die reeds betaald zijn.
 3. Feilloos Leven is niet verplicht voorafgaand aan de tariefsverhoging van behandelingen of cursussen deze kenbaar te maken aan zijn/haar opdrachtgevers.

Voorwaarden cadeaubon

 1. Het tarief voor de cadeaubon dient binnen 14 werkdagen te zijn ontvangen op het rekeningnummer van Feilloos Leven. Na ontvangst van de betaling wordt de cadeaubon door Feilloos Leven verstuurd/uitgegeven of de cadeaubon dient bij afhalen direct contant voldaan te worden.
 2. De cadeaubon kan alleen voor de dienst dat erop vermeld staat ingewisseld worden bij Feilloos Leven.
 3. De cadeaubon van Feilloos Leven is en blijft eigendom van Feilloos Leven. Het is daarom verboden de cadeaubon door te verkopen aan derden of deze voor commerciële doeleinden op welke wijzen dan ook te verstrekken.
 4. De geldigheid van een cadeaubon is één geheel kalenderjaar gerekend vanaf de datum van uitgifte. Bijvoorbeeld de datum van uitgifte is 1 juli 2016, dan is de cadeaubon geldig tot 1 juli 2017. Dit omdat de client na deze periode niet binnen de doelgroep van Feilloos Leven valt.
 5. De cadeaubon is niet inwisselbaar voor contanten.

Aansprakelijkheid

 1. Feilloos Leven is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet geheeld nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Feilloos Leven kunnen worden toegerekend.
 2. Deelname vindt plaats op eigen risico. Feilloos Leven is niet verantwoordelijk voor enig letsel bij de opdracht of enig ander persoon, dat voortkomt uit handelingen en/of oefeningen tijdens en/of voorafgaand aan de na afloop van de cursus.
 3. Feilloos Leven is nooit aansprakelijk voor indirecte schade.
 4. Indien Feilloos Leven aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is deze schade beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order.
 5. Feilloos Leven is niet aansprakelijk te stellen voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie, zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en/of medicijngebruik.
 6. Opdrachtgever gaat akkoord met de algemene voorwaarden na ontvangst en/of ondertekening van de opdracht en betaling binnen gestelde termijn, als benoemd in de opdracht.

Intellectueel eigendom, disclaimer websites en privacy

 1. Feilloos Leven zal alle informatie betreffende de opdrachtgever, het bedrijf, de bedrijfsvoering, cursisten, cliënten en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van de aangeboden dienstverlening, vertrouwelijk behandelen. Verkregen informatie wordt nooit, zonder uitdrukkelijk schriftelijke goedkeuring van de betreffende persoon, aan derde kenbaar gemaakt of verkocht.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid van uzelf of uw kind, voor aanvang van de cursus.
 3. Alle door Feilloos Leven verstrekte stukken, zoals offertes, rapporten, adviezen, ontwerpen, tekeningen enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever (of een mogelijke opdrachtgever) en mogen niet door opdrachtgever (of een mogelijke opdrachtgever) zonder voorafgaande toestemming van Feilloos Leven worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of te kennis van derden gebracht.
 4. Feilloos Leven behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 5. Indien een bezoeker, opdrachtgever (of een mogelijke opdrachtgever) de website van Feilloos Leven bezoekt, kan Feilloos Leven de gegevens verwerken. Feilloos Leven waarborgt en respecteert de privacy van haar website bezoekers, onder meer door naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 6. Feilloos Leven kan en mag van de betrokken cursus/client een dossier bijhouden.

Algemene Voorwaarden Feilloos Leven april 2016